• Home
  • Avís legal i Política de privacitat

Avís legal i Política de privacitat

                       Avís Legal

La titular d’aquesta web és:

                        Identitat:

Herrajes Standard SL (en endavant Grup TOVER-podeu consultar més endavant informació addicional d’aquest grup) NIF: B59833038 Adreça: Av. de la Farga,140- Pol. Ind. La Farga, 17820 Banyoles, Girona Tel.: +34 972 570 772 Email: tover@tover.es

Condicions d’ús

                        L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre. Propietat intel·lectual i industrial

                        Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del web www.tover.es i dels seus continguts pertanyen a Grup Tover. El lloc web www.tover.es és un domini titularitat de Tover. Aquest Avís Legal regula la utilització d’aquest domini. La utilització d’aquest lloc web implica l’acceptació per part de l’usuari de les condicions d’ús incloses en aquest avís. Grup Tover perseguirà l’incompliment d’aquestes condicions així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats en el seu lloc web. Grup Tover es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats. Queda prohibit reproduir, distribuir, modificar o copiar el contingut d’aquesta pàgina, llevat que es disposi de l’autorització del titular del domini o estigui legalment autoritzat.

                        Grup Tover en cap cas es responsabilitzarà respecte de la veracitat o inexactitud de les dades facilitades per l’usuari. L’usuari serà l’únic responsable de les dades facilitades i dels danys i perjudicis que pugui provocar a Grup Tover o a tercers.

                        Grup Tover no respon dels enllaços a altres pàgines d’Internet. Aquests enllaços no estan sota la supervisió i control de Grup Tover. Si accedeix a altres pàgines web utilitzant els links proporcionats, els operadors d’aquests llocs web podran recollir la seva informació personal. Assegureu-vos que està conforme amb les polítiques de privacitat d’aquestes tercers pàgines web abans de facilitar cap tipus d’informació personal.

Llei aplicable i jurisdicció:

                        L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes i condicions en el present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre ella. L’usuari, en virtut de la seva acceptació renúncia expressament a qualsevol fur que per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent li pogués correspondre.

Política de privacitat

                        Informació bàsica sobre el tractament de dades

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) li oferim la següent informació:

Responsable del tractament:  Grup TOVER Adreça: Av. de la Farga,140- Pol. Ind. La Farga, 17820 Banyoles, Girona Tel.: +34 972 570 772 Email: tover@tover.es

Finalitat del tractament: Oferir, prestar i facturar els nostres productes del sector de la ferreteria.

Legitimació: Consentiment obtingut de l’interessat. L’interessat dóna el seu exprés consentiment perquè les seves dades puguin ser tractades per TOVER.

Destinataris: Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

Drets de les persones: Els interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra adreça tover@tover.es. Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que es van recollir. En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades. Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.

Com pot exercir els seus drets? Enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui, a la nostra adreça física o a tover@tover.es.

Quines dades tractem?Les categories de dades que podem tractar són:

    • Dades d’identificació
    • Adreces postals o electròniques

En el cas dels currículums, també:

  • Característiques personals
  • Acadèmiques i professional.

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

Termini de conservació de les dades: Mentre es mantingui la nostra relació comercial, o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Reclamació: Es pot dirigir a l’AEPD per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Actualitzat el 25 de març 2018